Nadzór geologiczny nad palowaniami

W przypadku wykonywania fundamentów pośrednich szczególnie w postaci pali CFA lub pali wielkośrednicowych,  dla bezpiecznego posadowienia obiektów inżynierskich niezbędna jest weryfikacja dokumentacji geotechnicznej lub geologiczno-inżynierskiej w odniesieniu do rodzaju gruntu i jego parametrów wytrzymałościowych, a także warunków hydrogeologicznych. Niejednokrotnie w naszej praktyce zawodowej spotykaliśmy się z sytuacją, gdzie istotne różnice w budowie geologicznej podłoża występowały nawet w obrębie jednej podpory, na powierzchni kilkudziesięciu metrów kwadratowych. Rozbieżności wynikały między innymi z zaburzeń glacitektonicznych podłoża przedczwartorzędowego , występowaniem porwaków skał starszego podłoża w obrębie młodszych warstw, procesami krasowienia skał węglanowych oraz występowaniem eratyków o średnicy dochodzącej do kilku metrów. Nadzór geologiczny nad palowaniami zwiększa bezpieczeństwo wykonywania prac fundamentowych, zapewnia szczegółowe rozpoznanie warstw geologicznych oraz ocenę ich parametrów geomechanicznych, a także bieżącą konfrontację informacji zawartych w dokumentacjach projektowych do rzeczywistych otrzymanych wyników rozpoznania podłoża.

Nadzór geologiczny nad palowaniami
Palownica z rurą obsadową

Uprawnieni geolodzy z naszej firmy zapewniają: