Geolog Górniczy

Służbę mierniczo-geologiczną zakładu górniczego tworzy zazwyczaj geolog górniczy i mierniczy górniczy. Nasza firma świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi geologicznej kopalń wydobywających kopaliny metodą odkrywkową bez środków strzałowych oraz wydobywających wody lecznicze, termalne i solanki. Posiadamy stwierdzone przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego uprawnienia geologa górniczego w zakładach innych niż podziemne zakłady górnicze oraz w zakładach prowadzących roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011 r.

W ramach obsługi geologicznej zakładów górniczych wydobywających kopaliny metodą odkrywkową zapewniamy pełną obsługę.

Geolog górniczy wykonuje:

 1. kontrole:

– robót geologicznych i wiertniczych wykonywanych na potrzeby zakładu górniczego,

– racjonalnego wykorzystania kopalin,

– zgodności prowadzenia robót górniczych z koncesją, projektem zagospodarowania złoża, i planem ruchu zakładu górniczego,

– nad selektywną eksploatacją i zwałowaniem złóż wielosurowcowych,

 1. kartowanie, profilowanie i opróbowanie robót górniczych i wiertniczych,
 2. badanie budowy geologicznej górotworu, wykonywanie obserwacji i pomiarów hydrogeologicznych wraz z ich ewidencją,
 3. prowadzenie:

– badań strukturalnych, mineralogicznych i petrograficznych, niezbędnych do określenia zjawisk geologicznych,

– aktualizacji treści geologicznej map podstawowych, przeglądowych i specjalnych,

– badań wyprzedzających i rozpoznawczych,

– okresowych analiz gospodarki złożem,

 1. sporządzanie:

– podstawowych dokumentów dotyczących prac geologicznych i górniczych,

– operatów ewidencyjnych zasobów złoża kopaliny,

 1. dokumentowanie przyczyn powstania strat w zasobach złoża,
 2. badanie stosunków wodnych w terenie górniczym i jego bezpośrednim sąsiedztwie,
 3. badanie i kontrolę jakości złoża oraz zmienności parametrów jakościowych w procesie wydobywania kopalin,
 4. aktualizację i uzupełnienie dokumentacji mierniczo-geologiczną wynikami badań i pomiarów geologicznych, hydrogeologicznych i geologiczno-inżynierskich oraz wynikami badań laboratoryjnych,
 5. prognozę i analizę zagrożeń naturalnych,
geolog górniczy
Mapa rozkładu parametru wiodącego

W ramach obsługi geologicznej zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi zapewniamy pełną obsługę.

Geolog górniczy wykonuje:

 1. kontrole, profilowanie, opróbowanie i dokumentowanie robót wiertniczych,
 2. wstępne i bieżące opróbowanie horyzontów produktywnych i wodonośnych, wraz z projektowanie i kontrolą pomiarów hydrodynamicznych, próbnych pompowań oraz testów produkcyjnych łącznie z prowadzeniem ewidencji ich wyników,
 3. ustalanie parametrów produkcyjnych, z uwzględnieniem uwarunkowań geologicznych, techniczno-ekonomicznych i innych, oraz kontrola zachowania tych parametrów w trakcie eksploatacji,
 4. sporządzanie, aktualizacja i uzupełnienie dokumentacji mierniczo-geologicznej w zakresie swojej kompetencji, w tym dokumentów geologicznych, ilustrujących wyniki badań otworowych i laboratoryjnych oraz wyniki pomiarów parametrów produkcyjnych,
 5. kontrola zmian jakości kopaliny i płynów złożowych w procesie ich wydobywania łącznie z ich dokumentowaniem,
 6. prowadzenie ewidencji i bilansu zasobów i strat,
 7. rozpoznawanie i prognozowanie zagrożeń naturalnych,
 8. kontrola i okresowa analiza racjonalności gospodarki złożem, w tym wykorzystania kopalin towarzyszących,
 9. kontrola zgodności prowadzenia robót górniczych z koncesją, projektem zagospodarowania złoża, dokumentacją geologiczną i z zatwierdzonym planem ruchu zakładu górniczego otworowego.