Monitoring środowiskowy

Celem prowadzenia monitoringu środowiskowego jest uzyskanie informacji o aktualnym stanie, tendencjach i przewidywanych skutkach zmian środowiska pod wpływem zanieczyszczenia i innych antropogenicznych czynników związanych z korzystanie ze środowiska. Badanie zmian poszczególnych cech i elementów środowiska, następuje w oparciu o system stałych punktów pomiarowych takich jak np. otwory obserwacyjne dla monitoringu  wód podziemnych.

Badania związane z oceną zanieczyszczenia gruntów i gleb wymagają prowadzenia specjalistycznych badań, takich jak wiercenia lub sondowania wraz z poborem próbek do oceny stopnia zanieczyszczenia. Badania powinno się odnosić do tzw. tła, czyli naturalnych stężeń poszczególnych substancji występujących na danym obszarze.

Nasza firma prowadzi monitoring środowiskowy związany z:

  • wodami podziemnymi,

  • wodami powierzchniowymi,

  • glebami i gruntami,

monitoring środowiskowy
Pobór prób wody podziemnej