Raport oddziaływania na środowisko

W przypadku przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, do uzyskania decyzji środowiskowej niezbędne jest sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko.  Raport ten można przedłożyć od razu z wnioskiem o wydanie decyzji, jednakże jest również możliwe wystąpienie najpierw do organu wydającego decyzję o ustalenie zakresu raportu. Wówczas do wniosku należy dołączyć kartę informacyjną przedsięwzięcia. Należy pamiętać, że na podstawie informacji zawartych w karcie informacyjnej dla przedsięwzięć mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko, organ wydający decyzję stwierdza potrzebę lub rezygnację z przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia, co się wiąże z wykonaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Specjalizujemy się w przygotowywaniu raportów oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć związanych z:

  • gospodarką wodną,
  • hydrogeologią,
  • górnictwem odkrywkowym,
  • górnictwem wód leczniczych, termalnych i solanek,
  • innymi pokrewnymi dziedzinami.