Strefy ochronne ujęć wód

Strefy ochronne ujęć wód ustanawia się w celu ochrony zasobów wód. Ponadto wnioskuje się o ich ustanowienie dla zapewnienia odpowiedniej jakości ujmowanych wód podziemnych, wykorzystywanych do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz przez zakłady, które do wykonywania swojej działalności wymagają wody o wysokiej jakości. W obrębie obszaru ochronnego, który obejmuje dwie strefy ochrony: bezpośredniej i pośredniej, obowiązują nakazy, zakazy i ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów.

Strefy ochronne ujęć wód

Strefy ochronne ujęć wód
Tablica – strefa ochrony pośredniej
Strefy ochronne ujęć wód
Tablica – strefa ochrony bezpośredniej

 

 

 

 

 

Hydrogeolodzy tworzący firmę GEOMINER Michał Kamiński niejednokrotnie aktywnie uczestniczyli w wyznaczaniu stref ochronnych ujęć wód podziemnych. Proces ich ustanawiania wymaga kompromisu pomiędzy interesami użytkowników ujęć wód a właścicieli gruntów. Konieczne jest prowadzenie mediacji pomiędzy stronami, a także sporządzenia rachunku zysków i strat płynących z ustanowienia – zwłaszcza strefy ochrony pośredniej. Powierzając nam prowadzenie tego procesu uzyskają Państwo optymalną ochronę gruntów w wyznaczonych granicach stref ochronnych, w drodze aktu prawa miejscowego.

W celu ustanowienia stref ochronnych ujęć wód świadczymy usługi w zakresie:

  • wykonywania projektów robót geologicznych,

  • sporządzania dokumentacji hydrogeologicznych ustalającej zasoby eksploatacyjne,

  • przeprowadzania inwentaryzacji potencjalnych źródeł zanieczyszczenia oraz istniejących ujęć wód podziemnych, zlokalizowanych w projektowanej strefie ochrony bezpośredniej i pośredniej,

  • wykonywania dokumentacji hydrologicznej,

  • sporządzania wniosków o ustanowienie stref ochronnych ujęcia wód podziemnych,

  • sporządzania wniosków o ustanowienie stref ochronnych ujęcia wód powierzchniowych.

 

Strefy ochronne ujęć wód
Granice obszaru zasilania i obszaru zasobowego ujęcia wód podziemnych