Badanie gruntu dla przydomowej oczyszczalni ścieków

Już na etapie budowy lub przebudowy domu musimy wziąć pod uwagę, w jaki sposób odprowadzić ścieki bytowe. Niejednokrotnie jesteśmy pozbawieni możliwości podłączenia do gminnej lub miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, wtedy pojawia się pytanie „jaki inny system odprowadzania ścieków wybrać?”. Po dokonaniu bilansu zysków i strat coraz częściej, zamiast tradycyjnego zbiornika bezodpływowego, decydujemy się na wykonanie małej, przydomowej oczyszczalni ścieków. Nasza decyzja wynika z niemal bezobsługowego charakteru oczyszczalni oraz, mimo większych nakładów początkowych, korzystniejszego efektu finansowego w dłuższej perspektywie czasu. Częstokroć zdarza się, że zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy z góry narzucają konieczność wykonania takiej instalacji.

Ze względu na infiltracyjny charakter zbiornika, drenów lub paneli rozsączających, wymagane jest badanie gruntu, czyli określenie zdolności podłoża do przyjęcia zadanej ilości oczyszczonych ścieków. Jeżeli chcemy funkcjonować w ramach zwykłego korzystania z wód, to ilość wprowadzanych ścieków nie może przekroczyć 5 m3 na dobę i musi służyć zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz gospodarstwa rolnego.

Wychodzimy naprzeciw Inwestorom i pomagamy określić możliwość wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków. Zdarza się, że podłoże gruntowe ma charakter gliniasty lub ilasty i nie będzie w stanie odebrać oczyszczonych ścieków. Występujące w podłożu piaski drobne lub pylaste też nie będą w stanie odpowiednio szybko chłonąć wody, jednak tu wystarczy zwiększyć powierzchnię czynną instalacji rozsączającej. Sprawdzenie rodzaju gruntu i jego przepuszczalności jest warunkiem koniecznym dla zapewnienia bezawaryjnej pracy systemu odprowadzania oczyszczonych ścieków do gruntu.

W ramach badania gruntu dla przydomowych oczyszczalni ścieków oferujemy:

  • wstępną lokalizację przyszłej instalacji rozsączającej,
  • wykonywanie prac wiertniczych i badań laboratoryjnych gruntów,
  • prowadzenie badań polowych przepuszczalności gruntu,
  • wykonywanie testów perkolacyjnych,
  • sporządzanie sprawozdań z wykonania badań przepuszczalności gruntu,
  • określanie rodzaju i wielkości złoża filtrowego systemu rozsączającego.

 

Badanie gruntu dla przydomowej oczyszczalni ścieków
Test perkolacyjny dla sprawdzenia przepuszczalności gruntów