Nadzór hydrogeologiczny na pracą ujęć wód

Eksploatacja ujęcia wód podziemnych wiąże się z ciągłymi zmianami zachodzącymi w ujmowanej warstwie wodonośnej.  Na jakość i ilość pobieranej wody wpływa również wiele innych czynników, często niezależnych od eksploatacji, które stale należy kontrolować, aby zapobiec ryzyku zanieczyszczenia wód podziemnych oraz przedwczesnej konieczności wyłączenia otworu z eksploatacji. Odpowiedni nadzór hydrogeologiczny nad pracą ujęcia wód podziemnych, prowadzony przez uprawnionego hydrogeologa ogranicza do minimum to ryzyko.

Nadzór hydrogeologiczny
Ujęcie wód podziemnych

Specjaliści tworzący firmę GEOMINER Michał Kamiński posiadają doświadczenie, niezbędne uprawnienia hydrogeologiczne oraz umiejętności w radzeniu sobie z obsługą nawet największych ujęć wód podziemnych i powierzchniowych. W trakcie nadzoru nad prawidłową pracą ujęcia dokonujemy niezbędnych pomiarów hydrogeologicznych, analiz statystycznych, kontroli tendencji zmian, konsultacji z użytkownikiem ujęcia oraz jego pracownikami, dokonujemy przeglądu posiadanych przez niego wymaganych dokumentów, kontrolujemy pracę studni z zatwierdzonymi dokumentacjami oraz uzyskanymi pozwoleniami wodnoprawnymi, a także sporządzamy okresowe sprawozdania z zaleceniami dotyczącymi pracy ujęcia.

W ramach nadzoru hydrogeologicznego nad pracą ujęć wód podziemnych i wód powierzchniowych, świadczymy usługi obejmujące:

  • stały nadzór hydrogeologiczny,

  • okresowy nadzór hydrogeologiczny,

  • autorski nadzór hydrogeologiczny,

  • nadzór inwestorski nad wykonywaniem prac hydrogeologicznych,

  • pobór prób ujmowanej wody do badań bakteriologicznych i fizyko-chemicznych,

  • badania jakości próbek wody,

  • wykonywania okresowych sprawozdań z pracy ujęcia wód,

  • sporządzania ekspertyz hydrogeologicznych,