Analiza ryzyka dla stref ochronnych

Analiza ryzyka dla stref ochronnych jest nowością, które z początkiem 2018 r. wprowadziła ustawa prawo wodne z dnia 23 sierpnia 2017 r.. Przy ustanawianiu strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wódistnieje konieczność sporządzania analizy ryzyka. Jest ona wymagana dla:

  • ujęć wód dostarczających więcej niż 10 m3 wody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę więcej niż 50 osób,
  • indywidualnych ujęć wody dostarczających powyżej 10 mwody na dobę lub służących zaopatrzeniu w wodę do 50 osób, jeżeli woda jest dostarczana jako woda przeznaczona do spożycia przez ludzi, w ramach działalności handlowej, usługowej, przemysłowej albo do budynków użyteczności publicznej.

Do sporządzenia analizy ryzyka są zobowiązane firmy zajmujące się zbiorowym zaopatrywaniem ludności w wodę, a więc w szczególności przedsiębiorstwa wodociągowe. Analizę ryzyka muszą one przekazywać do właściwego miejscowo wojewody. Jej aktualizowana musi następować nie rzadziej niż co 10 lat, a dla ujęć dostarczających wodę w ilości poniżej 1000 m3 na rok – nie rzadziej niż raz na 20 lat.

Świadczymy usługi w zakresie:

  • wykonywania analizy ryzyka dla stref ochronnych,

  • sporządzania analiz hydrologicznych i hydrogeologicznych,

  • identyfikację źródeł zagrożenia wynikającą ze sposobu zagospodarowania terenu,

  • pobór próbek ujmowanej wody do badań laboratoryjnych,

  • wykonywanie badań laboratoryjnych próbek wody,

  • ustanawiania stref ochronnych ujęć wód.

Analiza ryzyka dla stref ochronnych
Strefa ochrony bezpośredniej