Poszukiwanie złóż kopalin

Poszukiwanie złóż kopalin wymaga sporządzenia wielu dokumentów,  które są zatwierdzane i przyjmowane przez odpowiednie organy administracji państwowej. 

GEOMINER Michał Kamiński świadczy kompleksowe usługi w zakresie poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania złóż kopalin. Zaprojektujemy wymagany zakres prac, wykonamy niezbędne prace wiertnicze i pomiarowe, a następnie udokumentujemy złoże w stopniu umożliwiającym sporządzenie projektu zagospodarowania złoża. Pomożemy w przejściu całej ścieżki od wyznaczenia miejsca zasobnego w złoże kopaliny do rozpoczęcia eksploatacji, a na życzenie klienta będziemy kierować i zapewniać prawidłową eksploatację złoża kopaliny. Specjalizujemy się w geologii złóż dotyczącej przede wszystkim skał okruchowych (piaski, żwiry), glin, iłów, torfów, torfów leczniczych (borowin), kredy jeziornej, gytii, a także wód leczniczych, termalnych i solanek.

W ramach poszukiwania złóż kopalin możemy:

 • Wstępnie wytyczyć miejsca perspektywiczne w złoża kopalin,

 • Zaprojektować i wykonać poszukiwawcze badania geofizyczne,

 • Opracować projekt robót geologiczny na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż,

 • Sporządzić wniosek koncesyjny na poszukiwanie i/lub rozpoznawanie złóż,

 • Przeprowadzić prace wiertnicze i inne niezbędne, określone w projekcie robót geologicznych oraz koncesji, wraz z nadzorem geologicznym,

 • Kierować pracami jako nadzór górniczy nad wykonywaniem robót geologicznych,

 • Udokumentować prace w powykonawczej dokumentacji geologicznej złoża kopaliny,

 • Wykonać projekt zagospodarowania złoża,

 • Sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia -/oraz raport oddziaływania na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 • Sporządzić wniosek o ustanowienie użytkowania górniczego,

 • Wykonać wniosek koncesyjny na wydobywanie kopalin ze złóż,

 • Opracować planu ruchu zakładu górniczego wydobywającego kopaliny,

 • Kierować zakładem górniczym,

 • Pełnić funkcję służby mierniczogeologicznej w zakładzie górniczym,