Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Dokumentacja geologiczno-inżynierska

Rozpoznanie podłoża gruntowo-wodnego jest nieodłącznym etapem procesu projektowania i wykonania wszelkiego typu obiektów budowlanych i budowli. W przypadku obiektów budowlanych i budowli posadawianych w skomplikowanych warunkach gruntowo-wodnych, obiektów zaliczonych do trzeciej kategorii geotechnicznej, lub do drugiej w złożonych warunkach gruntowych, niezbędna jest dokumentacja geologiczno-inżynierska, która jest wykonywana w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich. 

Dokumentacja geologiczno-inżynierska
Przekrój geologiczno-inżynierski

Dokumentację tą sporządza się również w celu określenia warunków geologiczno-inżynierskich dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego, składowania odpadów na powierzchni, podziemnego bezzbiornikowego magazynowania substancji, podziemnego składowania odpadów oraz dwutlenku węgla.

W ramach naszych usług możemy:

  • Sporządzić projekt robót geologicznych,
  • Przeprowadzić prace wiertnicze, sondowania, badania laboratoryjne i inne czynności, które zostały określone w projekcie robót geologicznych,
  • Prowadzić nadzór geologiczny nad prawidłowością wykonywania prac,
  • Udokumentować prace w powykonawczej dokumentacji geologiczno-inżynierskiej ustalającej warunki geologiczno-inżynierskie,
  • Wykonać wniosek o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
  • Sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia -/oraz raport oddziaływania na środowisko, w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
  • Opracować planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne,
  • Prowadzić nadzór górniczy nad wykonywaniem robót geologicznych na obszarze górniczym lub na głębokości powyżej 100m.