Opracowania geotechniczne

Opinia geotechniczna, dokumentacja geotechniczna

Ustawa prawo budowlane wymaga, aby projekt budowlany określał geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych w zależności od potrzeb. Określa się je w formie opracowań takich jak:

 • Opinia geotechniczna

 • Dokumentacja badań podłoża

 • Projekt geotechniczny

Opinię geotechniczną sporządza się zawsze, dla każdego rodzaju obiektu budowlanego. Wskazuje ona kategorię geotechniczną obiektu budowlanego w zależności od stopnia skomplikowania warunków gruntowych oraz jego konstrukcji, charakteryzujących możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego oddziaływania tego obiektu na środowisko.

Dokumentacja badań podłoża gruntowego stanowi niejako rozszerzenie zakresu badań z opinii geotechnicznej. Opracowuje się ją w przypadku obiektów drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej. Wykonuje się ją zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i  badanie podłoża gruntowego.

Projekt geotechniczny jest najbardziej złożonym dokumentem sporządzanym przy określaniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. Projekt ten zawiera informacje m.in. o zachowaniu obiektu budowlanego w czasie czy danych niezbędnych do zaprojektowania fundamentów. Opracowuje się go w przypadku obiektów drugiej i trzeciej kategorii geotechnicznej. Wykonuje się go zgodnie z Polskimi Normami PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne i PN-EN 1997-2: Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne – Część 2: Rozpoznanie i badanie pod- łoża gruntowego.

Dodatkowo, w przypadku obiektów trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w złożonych warunkach gruntowych drugiej kategorii, jest wymagana dokumentacja geologiczno-inżynierska wraz z poprzedzającym ją projektem robót geologicznych.

W ramach naszych usług wykonujemy:

 • Badania i pomiary służące określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych,
 • Wiercenia geotechniczne,
 • Sondowania statyczne i dynamiczne,
 • Pobór prób gruntów do badań laboratoryjnych,
 • Pobór prób wody gruntowej do określenia agresywności wobec stali i betonu,
 • Odkrywki fundamentów,
 • Opinie geotechniczne,
 • Dokumentacje badań podłoża gruntowego,
 • Projekty geotechniczne,
 • Projekty robót geologicznych,
 • Dokumentacje geologiczno-inżynierskie,

Tab. 1 Zestawienie niezbędnych dokumentów w zależności od warunków gruntowych i kategorii geotechnicznej

Warunki gruntowe Kategoria geotechniczna obiektu
I II III
Proste OG OG 

DBPG 

PG 

OG 

DBPG 

PG 

DGInż 

Złożone Nie występują* OG 

DBPG 

PG 

DGInż 

Skomplikowane
OG – opinia geotechniczna,

DBPG – dokumentacja badań podłoża gruntowego,

PG – projekt geotechniczny,

DGInż – dokumentacja geologiczno-inżynierska.

* – zgodnie z §4 pkt 3. ppkt 1) rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463)