Zgody wodnoprawne

Operat wodnoprawny

Zgody wodnoprawne są decyzjami administracyjnymi, które są wymagane Ustawą Prawo Wodne z dnia 20 lipca 2017 r., w celu szczególnego korzystania z wód lub usług wodnych. Składają się na nie:

  • pozwolenie wodnoprawne
  • zgłoszenie wodnoprawn
  • oceny wodnoprawne

Nasi pracownicy wykonali dziesiątki różnego rodzaju operatów wodnoprawnych, za każdym razem uzyskując stosowne pozwolenie wodnoprawne. Posiadamy doświadczenie i rozeznanie w wymaganiach stawianych przez organy wydające decyzje, które niejednokrotnie są znacznie szersze, niż te określone w przepisach prawa. Nasza firma specjalizuje się w opracowywaniu operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód m.in. na odwadnianie gruntów i upraw, inwestycji związanych z ograniczeniem powierzchni biologicznie czynnej, nawadniania gruntów, korzystania z wód na potrzeby działalności gospodarczej oraz innych zgodnie z art. 34 ustawy Prawo Wodne.

Wykonujemy operaty wodnoprawne wraz ze stosownymi wnioskami, w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, a w szczególności na pobór wód podziemnych, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, trwałe odwadnianie gruntów i innych zgodnie z art. 35 ustawy Prawo Wodne. Staramy się także o pozwolenie wodnoprawne na wykonanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych, prowadzenie instalacji przez drogi wodne i wały przeciwpowodziowe, a także lokalizacji obiektów i przedsięwzięć na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią.

Pomagamy inwestorom w przygotowaniu zgłoszeń wodnoprawnych w zakresie wymienionym w art. 394 ustawy Prawo Wodne. Ponadto, jeżeli nie została lub nie przewiduje się wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, doradzamy jak uzyskać ocenę wodnoprawną. Razem z inwestorem jesteśmy w stanie sporządzić wniosek o wydanie oceny wodnoprawnej. Nasi pracownicy służą radą i pomocą, aby zastosowane rozwiązania miały neutralny lub korzystny wpływ na osiągnięcie celów środowiskowych dla danej inwestycji.

W ramach uzyskiwania zgód wodnoprawnych oferujemy:

  • sporządzanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego:
   • dla szczególnego korzystania z wód,​
   • dla usług wodnych,
   • na wykonanie i likwidacjięurządzeń wodnych,
   • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące w granicach linii brzegu oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,
   • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne praz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych,
   • lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych,
  • wykonywanie wniosków do otrzymania pozwolenia wodnoprawnego,
  • sporządzenie zgłoszeń wodnoprawnych,
  • wykonywanie wniosków o wydanie oceny wodnoprawnej.