Opinia hydrogeologiczna

Opinia hydrogeologiczna stanowi załącznik do wniosku o wydanie decyzji zwalniającej od zakazów wykonywania czynności mogących wpłynąć na szczelność lub stabilność wałów przeciwpowodziowych, o których mowa w art 176 ust 1 pkt 1-5 ustawy prawo wodne.

Zwolnienie to jest wymagane m.in. przy wykonywaniu czynności polegających na:

Opinia hydrogeologiczna
Wał przeciwpowodziowy
  • przejeżdżaniu przez wały oraz wzdłuż wałów pojazdami lub konno oraz pędzenia zwierząt, z wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych;
  • uprawy gruntu, sadzenia drzew lub krzewów na wałach oraz w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału;
  • prowadzenia przez osoby nieuprawnione robót lub czynności ingerujących w konstrukcję wałów przeciwpowodziowych, w tym ich rozkopywania, uszkadzania darniny lub innych umocnień skarp i korony wałów, wbijania słupów i ustawiania znaków;
  • wykonywania na wałach przeciwpowodziowych obiektów lub urządzeń niezwiązanych z nimi funkcjonalnie;
  • wykonywania obiektów budowlanych, kopania studni, sadzawek, dołów oraz rowów w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

W ramach naszej działalności oferujemy:

  • sporządzanie opinii hydrogeologicznych,
  • wykonywanie badań hydrogeologicznych określających wpływ robót na strukturę korpusu lub podłoża wałów przeciwpowodziowych,
  • wykonywanie ekspertyz hydrogeologicznych.