Hydrogeologia

Hydrogeologia
Hydrogeologia

W dziedzinie hydrogeologia oferujemy Państwu:

 • Poszukiwanie i dokumentowanie wód podziemnych »
 • Sporządzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dla: »
  • Określenie warunków hydrogeologicznych
  • Ustalania zasobów eksploatacyjnych ujęć wód
  • Wykonywania odwodnień budowlanych i odwodnień górniczych
  • Zabudowy otworów wiertniczych pionowymi wymiennikami pompy ciepła
 • Nadzór hydrogeologiczny nad pracą ujęć wód podziemnych »
 • Monitoring wód podziemnych: »
  • Ujęć wód podziemnych
  • Składowisk odpadów
  • Terenów przemysłowych
  • Stacji paliw
 • Wiercenia hydrogeologiczne: »
  • Otwory eksploatacyjne – studnie
  • Otwory obserwacyjne – piezometry
 • Pobór prób wody do badań jakościowych: »
  • Badania fizyko-chemiczne wody
  • Badania mikrobiologiczne wody
 • Uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych i dokonywanie zgłoszeń, w tym sporządzanie: »
  • Operat wodnoprawny na: »
   • Pobór wód podziemnych i powierzchniowych
   • Odprowadzanie wód opadowych i ścieków
   • Wykonywanie i likwidacja urządzeń wodnych
   • Budowa nowych obiektów budowlanych na obszarach zagrożonych powodzią
  • Wniosków do zgłoszeń wodnoprawnych »
  • Wniosków do ocen wodnoprawnych »
 • Ustanowienie stref ochronnych ujęć wód:
  • Wykonywanie wniosków o ustanowienie stref ochronnych »
  • Analizy ryzyka »
 • Sporządzanie opinii i ekspertyz hydrogeologicznych »
 • Badanie przepuszczalności gruntów dla przydomowych oczyszczalni ścieków »