Monitoring wód podziemnych

Wiele istniejących i projektowanych przedsięwzięć wiąże się z powstaniem ryzyka pogorszenia jakości wód podziemnych lub obniżenia ich ilości. Znaczna część, spośród nowych inwestycji, wymaga wykonywania odwodnienia wykopów. Prowadzenie tych czynności w sposób nieprawidłowy, może się przyczynić do powstania niekorzystnych zjawisk. Polegają one na sczerpaniu zasobów dynamicznych i statycznych poza obszarem inwestycji, likwidacji okolicznych ujęć wód podziemnych lub zanieczyszczenia warstw wodonośnych na skutek powstałych, trudnych do odwrócenia przemian fizyko-chemicznych. W celu zminimalizowania ryzyka, wymagane jest stosowanie rozwiązań zapobiegawczych lub podjęcie działań osłonowych. Niestety nie zawsze są one skuteczne, a zagrożone warstwy wodonośne mogą stanowić źródło wody do celów pitnych, spożywczych lub farmaceutycznych. Odpowiednio prowadzony monitoring wód podziemnych, zapewniony przez uprawnionego hydrogeologa sprawia, że możliwe jest zminimalizowanie oddziaływania inwestycji na środowisko.

Zespół tworzący firmę GEOMINER Michał Kamiński posiada doświadczenie, niezbędne uprawnienia hydrogeologiczne oraz umiejętności w prowadzeniu monitoringu wód podziemnych dla inwestycji, które polegały na odwodnieniach budowlanych i górniczych, oddziaływaniu ujęć komunalnych na ujęcia indywidualne. Dokonywaliśmy również obserwacji jakości wód podziemnych wokół składowisk odpadów, stacji paliw, baz paliwowych i innych przedsięwzięć stwarzających ryzyko zanieczyszczenia lub obniżenia zasobów wód podziemnych. Prowadząc monitoring wód podziemnych dokonujemy niezbędnych pomiarów hydrogeologicznych, analiz statystycznych, kontroli tendencji zmian w stosunku do tła hydrogeochemicznego, wizji terenowych, konsultacji z inwestorem stwarzającym ryzyko zanieczyszczenia, przegląd zabezpieczeń, a wyniki z przeprowadzonych prac wraz z zaleceniami zamieszczamy w okresowym sprawozdaniu.

Nadzór hydrogeologiczny
Monitoring wód podziemnych przy składowisku odpadów

Monitoring wód podziemnych i powierzchniowych w zależności od potrzeb wymaga: