Geotechniczna obsługa budów

Płyta dynamiczna, sonda dynamiczna

Płyta dynamiczna
Geolog – obsługa budowy

Oferowana przez nas geotechniczna obsługa budów polega na badaniach obejmujących:

 

 • Odbiory wykopów budowlanych (sieci) i wykopów fundamentowych (stopy, ławy, płyty),

 • Badanie podłoża gruntowego pod posadzkami,

 • Badanie podbudowy dróg, parkingów, placów i chodników,

 • Określanie nośności gruntów rodzimych i nasypowych pod żurawie dźwigowe,

 • Badania przydatności wykorzystywanych gruntów i kruszyw do wbudowania w nasyp,

 • Badania kontrolne zgodności zastanych warunków gruntowo – wodnych z warunkami określonymi w dokumentacjach geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich,

W zakresie geotechnicznej obsługi budów wykonujemy:

 • Kompleksowy nadzór geotechniczny na pracami ziemnymi i fundamentowymi

 • Makroskopową ocenę rodzaju gruntu i parametrów wytrzymałościowych,

 • Badania zagęszczenia podsypek, obsypek, zasypek wykopów budowlanych:

  • Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia,
  • Oznaczanie stopnia zagęszczenia,
  • Określanie oporu dynamicznego,
 • Badanie nośności gruntu z określeniem:

  • Dynamicznego modułu odkształcenia (płyta dynamiczna)
  • Pierwotnego modułu odkształcenia,
  • Wtórnego modułu odkształcenia,
  • Wskaźnika odkształcenia,
  • Kalifornijskiego wskaźnika nośności (CBR),
 • Pobieranie prób gruntu do badań laboratoryjnych,

 • Pobieranie prób wody do oznaczenia agresywności wobec stali i betonu,

 • Oznaczanie stopnia plastyczności gruntów niespoistych

 • Określanie wytrzymałości gruntu na ścinanie w warunkach bez odpływu,

 • Weryfikacyjne wiercenia geotechniczne,